Regulamin Szkoleń Online

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usług Szkoleniowych przez firmę QAgile Agnieszka Kaczor, zwaną dalej QAgile organizowanych za pośrednictwem Portalu internetowego dostępnego pod adresem https://online.qagile.pl
 2. Organizatorem Usług Szkoleniowych jest QAgile Sp. z o.o. Sp. k., ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa, NIP: 5272928285, REGON: 386185061, KRS: 0000843540, e-mail: info@qagile.pl, nr tel.: +48 733 50 8888.

§2 Definicje

 1. Dane – wszystkie dane niezbędne do realizacji Usług podane przez Usługobiorcę, w szczególności: nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP, adres poczty elektronicznej i numer telefonu oraz imiona, nazwiska i adresy poczty elektronicznej każdego zgłaszanego Uczestnika. W przypadku gdy Usługobiorca jest osobą fizyczną zamiast nazwy firmy i adresu siedziby firmy do Danych należą imię, nazwisko i adres zamieszkania Usługobiorcy.
 2. Formularz – formularz umieszczony w Portalu służący do zakupu Usługi Szkoleniowej.
 3. Portal – system stron internetowych stworzonych przez Usługodawcę, stanowiący platformę informacyjną dotyczącą Usługodawcy i świadczonych przez niego Usług dostępny pod adresem URL https://online.qagile.pl/.
 4. Platforma e-learning – system stron internetowych stworzonych przez Usługodawcę dostępny pod adresem URL https://online.qagile.pl/.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. Usługa Szkoleniowa/Szkolenie – oznacza ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Szkolenia, a obejmującym m. in. rejestrację Uczestników, korespondencję, przygotowanie materiałów szkoleniowych, realizację przekazu treści merytorycznych oraz inne elementy określone w opisie szkolenia umieszczonego na Portalu oraz w e-mailu skierowanym do uczestnika szkolenia.
 7. Szkolenie zamknięte – Szkolenie przeznaczone dla ściśle określonej grupy Uczestników, reprezentujących najczęściej jeden podmiot, którego warunki są ustalane indywidualnie pomiędzy Usługodawcą a reprezentantem podmiotu.
 8. Uczestnik – osoba zgłoszona do korzystania z Usług Szkoleniowych.
 9. Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Portalu i/lub która dokonała zakupu Usług Szkoleniowych.

§3 Warunki Realizacji Usług

 1. Warunkiem korzystania z Portalu i zawarcia za jego pośrednictwem umowy świadczenia Usług Szkoleniowych jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Usługobiorca poprzez zaznaczenie widocznego pola składa oświadczenie, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte, oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie przez QAgile danych osobowych.
 2. Zamówienie Usług Szkoleniowych odbywa się za pośrednictwem Portalu poprzez zawarcie umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
 3. Zamówienia Usług Szkoleniowych mogą być składane w następujący sposób:
  1. poprzez Formularz dostępny na Portalu,
  2. pocztą elektroniczną na adres info@qagile.pl,
  3. telefonicznie pod numerem telefonu +48 733 50 8888
 4. Zgłoszenie zamówienia na uczestnictwo w Szkoleniu odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego umieszczonego na Portalu. Zgłoszenia Usług obiorców są przyjmowane najpóźniej do trzech (3) dni roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia.
 5. W celu zakupu Usługi Szkoleniowej, Usługobiorca powinien wybrać Szkolenie, w jakim ma zamiar uczestniczyć, a następnie wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny dostępny na Portalu na stronie szkolenia, wskazując niezbędne Dane.
 6. QAgile potwierdza w ciągu 48h przyjęcie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. QAgile ma prawo, bez podania przyczyny, odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 7. Informacje znajdujące się na Portalu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 8. Usługobiorca, składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na Portalu, składa ofertę zakupu określonego Szkolenia na warunkach zawartych w jego opisie. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Usługobiorcę w odpowiedzi na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę lub zrealizowania płatności online za pomocą jednego z kanałów dostępnych na Portalu.
 9. QAgile dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§4 Płatności

 1. Ceny podane na Portalu są cenami netto, tj. nie zawierają 23% podatku VAT i są uzależnione od momentu dokonania „ostatecznej rezerwacji miejsc” na dane szkolenie przez Uczestnika udział w szkoleniu. Ostateczna cena za udział w szkoleniu zawarta jest zawsze w „potwierdzeniu otrzymania zgłoszenia”, które Uczestnik otrzymuje po dokonaniu zgłoszenia. Dla Uczestników, którzy dokonają „ostatecznej rezerwacji miejsc” przed datą wskazaną w „potwierdzeniu otrzymania zgłoszenia” przewidziane są zniżki tzw. „early bird” od ceny standardowej.
 2. „Ostateczna rezerwacja miejsc” na szkoleniu następuje dopiero z chwilą zaksięgowania na koncie bankowym QAgile pełnej należności za udział w szkoleniu.
 3. QAgile pobiera należność za szkolenie z góry. Wpłata powinna zostać dokonana przelewem na konto bankowe QAgile podane na fakturze pro-forma lub za pomocą zrealizowania płatności online w jednym z kanałów udostępnionych na Portalu.
 4. Cena szkolenia publicznego obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz dyplomu ukończenia szkolenia. Cena szkolenia publicznego nie obejmuje pozostałych kosztów, a zwłaszcza kosztów zakwaterowania dla uczestników szkolenia.
 5. W ciągu trzech (3) dni roboczych od zaksięgowania należności za udział w szkoleniu na koncie bankowym QAgile zostanie wystawiona faktura VAT dla Uczestnika zgodnie z podanymi przez niego danymi w „formularzu zgłoszeniowym”. Faktura VAT zostanie przesłana zgłaszającemu w formie elektronicznej – plik PDF – na adres e-mail podany w „formularzu zgłoszeniowym”.
 6. Brak wpłaty należności na konto bankowe QAgile w terminie podanym na fakturze pro-forma lub w „potwierdzeniu otrzymania zgłoszenia” będzie uznany za domniemaną rezygnację z udziału w szkoleniu i zwalnia QAgile z obowiązku świadczenia usług na rzecz zgłaszającego.
 7. W przypadku wyboru przez Usługobiorcę sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą terminem dokonania zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego QAgile.
 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, Master Card Electronic, Maestro
 9. QAgile zastrzega sobie prawo do zmiany cen szkoleń w przypadku zmiany sytuacji ekonomicznej. W takim przypadku Zgłaszający zostanie niezwłocznie poinformowany o zmianie w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu konatktowym. Nie dotyczy to należności za miejsca na szkoleniu, które zostały już opłacone.
 10. Dla grup proponujemy atrakcyjne rabaty uzależnione od ilości zgłoszonych uczestników szkolenia. Rabaty te nie mogą być zamienione na gotówkę.

§5 Rezygnacja ze Szkolenia

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu/szkoleniach Uczestnik powinien zgłosić ten fakt w formie elektronicznej (e-mail) na adres info@qagile.pl. W ciągu 48h od przesłania rezygnacji QAgile prześle „potwierdzenie otrzymania rezygnacji”. Pełny zwrot należności za szkolenie przysługuje Zgłaszającemu wyłącznie w przypadku rezygnacji dokonanej w terminie do trzech (3) tygodni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
 2. W przypadku rezygnacji dokonanej w terminie późniejszym niż trzy (3) tygodnie przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zgłaszającemu nie przysługuje zwrot należności za udział w szkoleniu. W takim przypadku Zgłaszający ma prawo wskazać na miejsce osób uprzednio zgłoszonych inne osoby, które wezmą udział w szkoleniu.
 3. W przypadku szkoleń online prowadzonych za pomocą platformy online.qagile.pl uczestnik wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Po uzyskaniu dostępu do treści cyfrowych na platformie e-learningowej Uczestnik utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 4. Za uzyskanie dostępu do treści cyfrowych uważa się utworzenie konta użytkownika na platformie online.qagile.pl

§6 Zmiana Terminu Szkolenia

 1. QAgile zastrzega sobie prawo do odwołania i zmiany terminu szkolenia bez podania przyczyny do dwudziestu czterech (24) godzin przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia. O zmianie terminu Zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie w formie elektronicznej na podany w „formularzu” adres e-mail.
 2. W przypadku kiedy dany termin szkolenia zostanie odwołany przez QAgile, Zgłaszającemu przysługuje zwrot całości wpłaconej na konto bankowe QAgile kwoty za udział w szkoleniu lub udział w szkoleniu w innym terminie zaproponowanym przez QAgile. QAgile w takim przypadku nie ponosi dodatkowej odpowiedzialności z tytułu odwołania szkolenia. Udział w nowym terminie szkolenia wymaga zgody Uczestnika wyrażonej w formie elektronicznej (e-mail) przesłanej na adres: info@qagile.pl.
 3. QAgile zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego szkolenie.

§7 Korzystanie z Platfomy E-learning

 1. Do uczestniczenia w szkoleniach online realizowanych na platformie e-learning uczestnicy potrzebują odpowiednio skonfigurowanego sprzętu i oprogramowiania zgodnie z wymaganiami określonymi na stronie https://online.qagile.pl/wymagania-systemowe/.
 2. QAgile nie odpowiada za utrudnienia w korzystaniu z platformy e-learning wynikające z braku lub nieprawidłowej konfiguracji sprzętu komputerowego.
 3. QAgile nie odpowiada za problemy techniczne ze sprzętem użytkownika platformy e-learning lub łączem internetowym.
 4. Usługi oferowane na platformie e-learning będą wykonywane za pomocą:
  1. Wbudowanego systemu kursów online umożliwiającego samodzielną naukę i sprawdzanie postępów
  2. Spotkań online
  3. Udostępniania treści multimedialnych takich jak filmy, nagrania audio i zdjęcia
  4. Udostępniania dokumentów
  5. Ćwiczeń wykonywanych indywidualnie lub w grupie
  6. Testów sprawdzających wiedzę
  7. Materiałów przesyłanych pocztą elektroniczną
 5. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które utrudniają korzystanie z platformy e-learning innym użytkownikom platformy.
 6. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego miejsca do uczestniczenia w spotkaniach online z oświetleniem i poziomem dźwięków umożliwiającym uczestniczenie w spotkaniu w sposób nie zakłócający spotkania innym osobom.
 7. Uczestnik spotkań online zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu i zachowania zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami etykiety.
 8. W przypadku nie przestrzegania zasad spisanych w tym punkcie konto użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte. W takim przypadku QAgile nie zwraca należności.
 9. Użytkownik zobowiązany jest chronić dane dostępowe do platfromy e-learning i spotkań online i nie udostępniać ich osobom trzecim.
 10. Uczestnik szkolenia online zobowiązuje się do nierozpowszechniania materiałów otrzymanych drogą elektroniczną.

§8 Postanowienia Końcowe

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.) QAgile nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) będą jednak przetwarzane przez QAgile w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy QAgile a Uczestnikiem.
 2. Prawa autorskie do materiałów szkoleniowych zwłaszcza skryptów, slajdów, grafik, filmów, tekstów powstałych na użytek i w trakcie szkoleń posiada QAgile i zabronione jest ich upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie itp. bez pisemnej zgody QAgile
 3. Reklamacje dotyczące szkoleń mogą być zgłaszane w formie pisemnej w terminie do czternastu (14) dni od daty zakończenia szkolenia na adres email: info@qagile.pl lub w formie pisemnej na adres: QAgile, ul. Karwowskiego 12, 63-200 Jarocin
 4. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez QAgile. Wersja obowiązująca dostępna jest na stronie https://online.qagile.pl/regulamin-szkolen-online/
 5. Regulamin wchodzi w życie w momencie publikacji na stronie.

Copyright © 2023 QAgile